برای شروع قصد دارم عکس هایی رو که از طبیعت چاه شریف که در حاشیه جریان فیلم کاشت داشت برداشت ،   گرفتم رو بذارم.

همچنین این ها رو می توانید در سینما هشتبندی ببینید.


روستا هشتبندی توکهور عکس سینما
هشتبندی توکهور روستا سینما