مقدمه  

روستا سعی دارد تجارب و نکات مهم در عکاسی را که در مسیر فالعیت خود کسب کرده است را در اختیار علاقه مندان به این هنر گذارد. همچنین نکاتی را که از استادان عزیز کسب کرده ایم بخصوص استاد امامدادی را نیز از دوستان دریغ نکنیم. 

با سپاس  

روستا