دوستان دیروز ما ، نماد امروز شهر ما  

 

روستا roostaphoto